Welcome

St. Thomas Catholic Church
103 E. Spring, Camp Point
Phone (217) 593-6685, (217) 209-4765

Welcome to St. Thomas Church in Camp Point, Illinois.