Welcome

St. Thomas Catholic Church
109 E. Spring, Camp Point
Phone (217) 593-6685

Welcome to St. Thomas Church in Camp Point, Illinois.